Obowiązek informacyjny dla Artystów / Information Obligation for Artists Filharmonia Narodowa

Go to content

Obowiązek informacyjny dla Artystów / Information Obligation for Artists

 

§1 Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych Artystów, z którymi współpracuje.
W związku z tym informujemy, że:

 1. Filharmonia Narodowa jest administratorem danych osobowych (dane kontaktowe w komparycji umowy) .
 2. Filharmonia Narodowa przetwarza dane osobowe Artystów w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego oraz dot. archiwizacji dokumentów, informacji publicznej (art.6 ust.1 lit.c RODO); wykonywania umowy (art.6 ust.1 lit.b; art.49 ust.1 lit.b RODO); ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 3. Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych listownie na adres wskazany w komparycji umowy lub pod adresem rodo@filharmonia.pl.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie działalności kulturalnej, graficznej, edytorskiej, druku, prawnej, doradczej, informatycznej, sponsorom, reklamowej, innym instytucjom kultury oraz portalom społecznościowym, hotelom, biurom podróży, Urzędowi Skarbowemu, mediom, państwowym archiwom, Fundacji Filharmonii Warszawskiej, kontrahentom Filharmonii Narodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do przedawnienia roszczeń.
 6. Artyści ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych; usunięcia (z wyłączeniem danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń), sprostowania, sprzeciwu do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a brak ich podania oznacza niemożność podjęcia współpracy.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Filharmonia Narodowa przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego wyłącznie w sytuacji publikacji zdjęć i filmów z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem, wizerunkiem i głosem Artystów na oficjalnych portalach społecznościowych oraz w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych w państwie trzecim.

§ 2 Wizerunek

 1. Artyści zezwalają na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wykonania artystycznego przez Filharmonię Narodową oraz jak i każdy inny podmiot, któremu Filharmonia Narodowa udzieli licencji do praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, bądź na który przeniesie te prawa na profilach Filharmonii Narodowej - lub odpowiednio podmiotów, którym udzieli licencji lub na które przeniesie prawa - na Portalach Społecznościowych: Facebooku, Google+, Instagramie, Youtube, Twitter, na stronie internetowej, w ulotkach, plakatach, magazynach, książkach programowych
  i innych drukach udostępnianych w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie oraz zestawiania ich z wizerunkami z takich wydarzeń oraz informacjami o takich wydarzeniach w okresie organizowania wydarzeń kulturalnych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Artyści oświadczają, że ust. 1 ma zastosowanie również do wizerunku Artystów utrwalonego przez osobę upoważnioną przez Filharmonię Narodową przed zawarciem umowy.

§1 Personal Data - Information obligation 

Warsaw Philharmonic as a state-owned institution of culture takes utmost care to protect the personal data of Artists. In this connection, we inform that:

 1. Warsaw Philharmonic is the data administrator (contact data – in the presentation of the parties in the introduction to your Agreement).
 2. Warsaw Philharmonic processes Artists’ personal data in order to fulfil its obligations resulting from labour law, tax law and regulations which concern document archiving, public information (Art. 6 section 1 letter c of GDPR), the performance of the agreement (Art. 6 section 1 letter b and Art. 49 section 1 lettr b of GDPR), establishing, filing and upholding potential claims (Art. 6 section 1 letter f of GDPR).
 3. Information on personal data processing can be obtained from the Personal Data Protection Officer by post at the address listed in the introduction to your Agreement or by email at rodo@filharmonia.pl..
 4. Personal data may be disclosed to subjects which offer services in the areas of culture, graphic design, editing, printing, advice, IT, as well as to sponsors, publicity agents, other institutions of culture and social networking sites, hotels, tourist agents, the Tax Office, the media, state archives, the Warsaw Philharmonic Foundation and Warsaw Philharmonic’s contractors.
 5. Personal data will be processed for a period defined by the generally applicable law or until the end of the period of limitation for claims.
 6. Artists preserve the right to: access their personal data; have their data deleted (with the exception of data processed for reasons of compliance with the mandatory regulations of law or in order to establish, file and uphold claims); correct and object to data processing; limit the processing of their personal data; file a complaint with the supervisory body.
 7. Provision of personal data is required by the Agreement, and refusal to provide them is tantamount to making collaboration with Artists impossible.
 8. Personal data are not subject to any automated decisions such as profiling, etc.
 9. Warsaw Philharmonic shall provide a third country with Artists’ personal data solely in connection with publication of photographs and films, complete with Artists' name and surname, position, image and voice, on the official social networking sites, and in connection with the organisation of cultural events in a third country.

§ 2 The Physical Likeness

 1. Artists hereby give their authorisation for the dissemination of their physical likeness photographed or filmed during the artistic performance by Warsaw Philharmonic or by any other entity which will be licensed by Warsaw Philharmonic to use the rights that are the subject of this article, or to which those rights will be transferred in the profiles of Warsaw Philharmonic, or respectively by entities to which those rights will be licensed or transferred on social networking websites: Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Twitter, on the website, in leaflets and on posters, in magazines, programme books and other prints, made available at any place and time, in the context of other images of those events, information concerning such cultural events, in the period when they are organised, without any additional remuneration for Artists.
 2. Artists hereby declare that point 1 also covers the use of Artists’ physical likeness photographed or filmed by a person authorised by Warsaw Philharmonic before this Agreement was signed.