Obowiązek informacyjny / Information Obligation Filharmonia Narodowa

Go to content

Obowiązek informacyjny / Information Obligation

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zainteresowanych kontaktem z nami. Jeśli kontaktujemy się z Państwem po raz pierwszy informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa;
 2. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych FN to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub elektroniczny adres e-mail: rodo@filharmonia.pl;
 3. przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, oferty, wnioski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej do kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą z FN);
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową, "Fundacji Filharmonii Warszawskiej" z siedzibą w Warszawie, innym instytucjom prowadzącym działalność kulturalną;
 5. Państwa dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia upływu 10 lat od dnia wysłania odpowiedzi lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. są Państwo uprawnieni do żądania od FN dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Państwem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Państwem;
 8. nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

The Warsaw Philharmonic, as a state-owned institution of culture, takes the protection of personal data of the persons interested in contacting us very seriously. If we contact you for the first time, we inform you that:

 1. The administrator of your personal data is: Warsaw Philharmonic, ul. Jasna 5, 00-950 Warsaw;
 2. The contact details of the Personal Data Protection Officer of the Warsaw Philharmonic are: Personal Data Protection Officer, Warsaw Philharmonic, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa or e-mail address: rodo@filharmonia.pl;
 3. We process your personal data in order to answer your inquiries, offers, proposals (legal basis: Article 6 paragraph 1 point f of the GDPR; legally justified interest of the Warsaw Philharmonic to contact persons interested in cooperation with the Warsaw Philharmonic);
 4. Your personal data may be transferred to the entities that cooperate with the Warsaw Philharmonic in the field of cultural activities; provide advisory, consultancy, legal, IT, postal, and courier services; sell tickets to the events organised by the Warsaw Philharmonic; the “Warsaw Philharmonic Foundation” with the headquarters in Warsaw; and to other institutions conducting cultural activities;
 5. Your personal data in the scope of contact details shall be processed until the day of the expiration of the period of 10 years from the date of sending a reply or until the day of the execution of your request for data erasure or objection to the processing of personal data;
 6. You are entitled to requesting from the Warsaw Philharmonic access to your personal; rectification of your personal data; objection to the processing of your personal data; restriction of the processing of your personal data; erasure of your personal data; lodge a complaint to a supervisory authority;
 7. Providing your personal data is a necessary condition for the Warsaw Philharmonic to contact you. Failure to provide this data shall prevent the Warsaw Philharmonic from contacting you;
 8. You are not subject to any decision that is based solely on an automated decision making process, including profiling, which has legal effects on you or affects you substantially in a similar manner;
 9. Your personal data shall not be transferred to a third country or an international organisation.